Hartelijke dank voor uw bijdrage


Auteur:
Drs. Rob Rodrigues Pereira
 
In samenwerking met :  lettergrootte: A  A  A
Gerelateerde trefwoorden

ADD
Attention Deficit Disorder: ADHD zonder hyperactiviteit: concentratiestoornis en impulsiviteit zijn hoofdsymptomen
 
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit, kan op elke leeftijd voorkomen
 
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit, kan op elke leeftijd voorkomen
 
anamnese
letterlijk: herinnering. Het verhaal van klachten van de patiënt en de gegevens over de voorafgaande medische ziektegeschiedenis
 
Asperger syndroom
Patiënt met spectrumstoornis met goed intellect.
 
Autisme
Contactstoornis, zie spectrumstoornis.
 
AVL
Gedragsbeoordelingslijst aan de hand waarvan kan worden bepaald of de patiënt gedragssymptomen van ADHD vertoont.
 
Balans
Belangenvereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
 
Biofeedback
Leren voelen hoe het lichaam reageert.
 
Bioresonantie
Alternatieve geneeswijze, waarbij gebruik wordt gemaakt van het verschijnsel dat een bepaalde trilling (frequentie) een ander voorwerp of weefsel laat meetrillen. Dit treedt op als beide frequenties hetzelfde zijn.
 
CBCL
Child Behaviour Checklist: gedragsvragenlijst voor kinderen.
 
CBR
Centraal Bureau Rijvaardigheden: dit bureau gaat over het halen van het rijbewijs, en is bekend met medicatie voor ADHD.
 
CD
Conduct Disorder: gedragsstoornis.
 
CED
Centrum voor Educatieve Dienstverlening: deze instantie regelt onderzoeken en begeleiding van schoolkinderen met leerproblemen.
 
Chiropraxie
Alternatieve geneeswijze, het zogenaamde ‘kraken’: behandelwijze waarbij door de correctie van wervelscheefstanden geïrriteerde zenuwen worden verlicht.
 
chromosoom
eiwitstructuur in een cel, bevat een deel van het DNA
 
CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg: deze instantie beoordeelt op welke school een kind geplaatst kan worden op grond van de ernst van zijn handicap.
 
Cluster 4 school
School waar kinderen met gedrags- of ontwikkelingsproblemen of psychiatrische problematiek naar toe kunnen.
 
Co-morbiditeit
Het tegelijkertijd voorkomen van verschillende aandoeningen.
 
Cognitie/cognitief
Datgene wat te maken heeft met leren en begrijpen.
 
CT-scan
computertomografiescan (radiologisch onderzoek). Met behulp van röntgenstraling en een computer worden plakjesgewijs beelden van het lichaam in dwarsdoorsnede gevormd. Ook kunnen driedimensionaal beelden worden gecreëerd met de in de computer opgeslagen gegevens
 
DAMP
Deficits in Attention, Motorcontrol and Perception = DCD + ADHD.
 
DBD
Disruptive Behaviour Disorder, zie CD.
 
DCD
Developmental Coördination Disorder = MND = dyspraxie: stoornis in de motoriek en het evenwicht, komt vaak voor als co-morbiditeit bij ADHD.
 
DHA
Een voor de hersenen belangrijk vetzuur.
 
Dopamine
Neurotransmitter die in bepaalde hersenkernen noodzakelijk is voor het overbrengen van zenuwimpulsen voor het goed laten functioneren van de spieren en die bij mensen met de ziekte van Parkinson in onvoldoende mate wordt aangemaakt. Dopamine is ook een be
 
Dopaminerg
Dopamineverhogend middel.
 
Dopaminerge stof
Dopamine verhogende stof zoals Ritalin of cafeïne.
 
DSM
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het boek c.q. het classificatiesysteem op basis waarvan de diagnose bij psychiatrische ziektebeelden kan worden gesteld. Er bestaan verschillende edities van. DSM-5 is in 2013 uitgekomen
 
Dyscalculie
‘Rekenblindheid’, stoornis voornamelijk op het gebied van rekenen.
 
Dysfatische ontwikkeling
Ontwikkeling van spraak en taal.
 
Dyslexie
Leesblindheid, stoornis in lezen en schrijven.
 
Dyspraxie
Zie DCD.
 
ECG
elektrocardiogram of hartfilm; een onderzoek waarmee de elektrische stromen die door het hart lopen op een monitor zichtbaar gemaakt kunnen worden of vastgelegd kunnen worden op papier. Is van groot belang voor het vaststellen van bepaalde afwijkingen
 
EEG
Afkorting voor elektro-encefalogram; een onderzoek waarmee de elektrische stroompjes die door de hersenen lopen via op de schedel geplakte elektroden opgevangen kunnen worden en op een strook papier kunnen worden vastgelegd. Tegenwoordig wordt het EEG ook
 
Eliminatie
Het weglaten van een voedingsmiddel in het dieet van de patiënt om te zien of het een negatief effect heeft.
 
Enuresis
Bedplassen, komt vaker voor bij kinderen met ADHD.
 
Executieve functiestoornis
Stoornis waarbij de patiënt iets wel weet, maar niet op het goede moment kan uitvoeren.
 
f-MRI
Functionele MRI: hiermee kan de functie van hersendelen in beeld gebracht worden
 
Fysiologie
De wetenschap die zich bezig houdt met de werking en samenhang van organen van levende organismen.
 
GTS
Gilles de la Tourette syndroom, soort ticstoornis waarbij ongecontroleerde spiersamentrekkingen explosieve en onwillekeurige bewegingen en/of geluiden veroorzaken.
 
HFA
High Functioning Autism: intelligente patiënt met contactstoornis.
 
HSK
Hoog Sensitieve Kinderen: kinderen die niet goed passen in het schoolsysteem omdat zij vaak bijzondere eigenschappen zouden hebben.
 
Introductie
Het toevoegen van een voedingsmiddel aan het dieet van de patiënt om te zien of het een negatief effect heeft.
 
LGF
Leerling Gebonden Financiering (rugzakje): Geld dat samen met de school gebruikt kan worden voor extra hulp, begeleiding of voorzieningen voor kinderen met een handicap op school.
 
LOM
School voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.
 
MBD
Minimal Brain Damage/Minimal Brain Dysfunction: oude term voor wat nu ADHD heet.
 
McDD
Multiple Complex Developmental Disorder: Kinderen met deze stoornis vormen een subgroep binnen de groep kinderen met PDD-NOS. Het is een aparte ontwikkelingsstoornis met als kern een informatieverwerkingsprobleem.
 
MND
Minimal Neurological Deficiency = dyspraxie = zie DCD.
 
MOB
Medisch Opvoedkundig Bureau: voorloper van RIAGG
 
MRI
Magnetic Resonance Imaging, beeldvorming van interne organen en structuren met behulp van magnetische velden
 
MTA
Multimodal Treatment for ADHD: belangrijke Amerikaanse studie waar verschillende behandelingen werden vergeleken, medicatie bleek zeer belangrijk.
 
neurotransmitter
(boodschapper)stof die voorkomt in de uiteinden van een zenuw (synaps) en die impulsen (prikkels) overbrengt van de ene naar de andere zenuw (of spiervezel)
 
NLD
Non Verbal Learning Disorder: leerstoornis van kinderen met goede woordenschat, maar matig presteren op school.
 
OCD
Obsessive compulsive disorder, Engelse term voor dwangstoornis
 
ODD
Oppositional Defiant Disorder: oppositionele gedragsstoornis.
 
Orthomoleculaire geneeswijze
Deze zou door het geven van extra hoge vitaminedoseringen tot verbeteringen leiden.
 
Osteopathie
Alternatieve geneeswijze, die alle ziekten vanuit orthopedisch standpunt beziet. Gebaseerd op de theorie dat het lichaam onder normale omstandigheden en bij goede voeding zelf genezende stoffen aanmaakt tegen ziekte.
 
PDD-NOS
Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified: kind of volwassene met een aan autisme verwante contactstoornis.
 
PGB
Persoonsgebonden budget: geld dat gebruikt kan worden voor extra voorzieningen voor een kind met een handicap, kan ook bij ADHD.
 
Postnataal
Ná de geboorte.
 
Prenataal
Vóór de geboorte.
 
Rebound
Het plotseling in hevige mate terugkeren van ADHD-verschijnselen als de medicatie is uitgewerkt.
 
Receptor
Eiwitmolecuul op de buitenkant van een cel, dat een bepaalde stof (bijvoorbeeld een hormoon of een neurotransmitter) kan binden, waarna de cel de boodschap krijgt 'iets' te doen (bijvoorbeeld een bepaalde stof te maken of een elektrische impuls door te ge
 
RIAGG
Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
 
Rter
Remedial Teacher: Leerkracht die met kinderen werkt die speciale aandacht en zorg nodig hebben en professionele bijles geeft. Op basisschoolniveau gaat het meestal om problemen met taal, lezen en rekenen.
 
Rugzakje
Zie LGF.
 
SBO
Speciaal basisonderwijs: het vroegere LOM en MLK, scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.
 
SOVA-training
Training op het gebied van sociale vaardigheden.
 
Spectrumstoornissen
Alle soorten autisme, spectrum van klassiek autisme met ernstige contactstoornissen tot Asperger syndroom, PDD-NOS en Rettsyndroom.
 
SSRI
Selectieve Serotonine Reuptake (heropname) Inhibitor (remmer), een antidepressivum
 
Stimulantia
Groep geneesmiddelen die bepaalde zenuwbanen stimuleren, met name dopaminestimulatie (bijvoorbeeld Ritalin, dexamfetamine).
 
synaps
verbinding tussen hersencellen waar prikkeloverdracht plaatsvindt tussen de zenuwcellen
 
TCA
tricyclische antidepressiva, klasse van antidepressiva die ook bij kinderen worden gebruikt tegen bedplassen en sommige gedragsproblemen
 
Titreren
De precieze dosis instellen van medicijnen door een bepaalde hoeveelheid te geven en vervolgens het effect te beoordelen. De juiste dosis geeft het optimale effect.
 
Transporter
Letterlijk ‘vervoerder’, mechanisme om dopamine weer terug te halen naar de zenuwcel (recycling).
 
TRF
Teacher Report Form: gedragsvragenlijst in te vullen door leerkracht.
 
Whiplash
Syndroom dat kan ontstaan na het snel naar voren en naar achteren bewegen van het hoofd (bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing met een auto), waarbij pijn in de nek en hoofd, duizeligheid, bewegingsbeperking van de nek, emotionele, geheugen- en slaapsto
 
WISC
Wechsler Intelligence Scale for Children: IQ-test voor kinderen.
 
WSNS
Weer Samen Naar School: het streven kinderen met een leerprobleem op de openbare school te houden en niet direct te plaatsen op een school voor speciaal onderwijs.
 
YSR
Youth Report Form: gedragsvragenlijst zelf in te vullen door adolescent.
 
ZMLK
onderwijs voor (zeer) moeilijk lerende kinderen
 


ADHD en nu


Een duidelijk, informatief boek over de dagelijkse praktijk van ADHD. Van het de verschijnselen en oorzaken tot de behandeling.

Auteur(s) : Rob Rodrigues Pereira
Prijs : € 19,95
ISBN : 9789021550404